Privacy (AVG)

 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Hieronder vind u een aantal linkjes naar diverse stukken die met deze nieuwe privacywet te maken hebben.Faber Oefentherapie informeert u hiermee wat er precies gebeurd met uw gegevens, welke gegevens er verzameld worden en hoe de privacy gewaarborgd wordt.

 

Privacyverklaring Faber Oefentherapie

Hoofdvestiging gevestigd aan: Koopweg 4 1402 PD Bussum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Hierbij verklaart Faber Oefentherapie  te voldoen aan de per 25 mei 2018 ingaande Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).
Opgesteld: 23-05-18 door Barbara Faber , oefentherapeut Mensendieck.
Deze verklaring is van toepassing op de
individuele praktijkvoering van Barbara Faber in Faber Oefentherapie.

 

Contactgegevens:

Hoofdvestiging: Koopweg 4, 1402 PD te Bussum
06-25 48 78 28
www.faberoefentherapie.nl, voldoet aan de meest recente beveiligingen
info@faberoefentherapie.nl, voldoet aan de meest recente beveiligingen

www.bewustpaardrijden.nl, voldoet aan de meest recente beveiligingen

info@bewustpaardrijden.nl voldoet aan de meest recente beveiligingen

Wat is Faber Oefentherapie?
Faber Oefentherapie, is een praktijk waar oefentherapie Mensendieck in de ruimste zin van het woord gegeven wordt, door in het kwaliteitsregister geregistreerde oefentherapeuten Mensendieck. Faber Oefentherapie is een handelsnaam en staat als zodanig gedeponeerd bij de Kamer van koophandel. Faber Oefentherapie heeft vestigingen in Bussum en Loosdrecht.

Faber Oefentherapie is vrijgesteld van de aanstelling van de Functionaris Gegevensbescherming Persoonsgegevens zij een eenmanszaak is.

Faber oefentherapie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Burger Service Nummer (BSN)
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Movement Therapy verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- Gezondheidsgegevens.
- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@movementtherapy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
- Burger Service Nummer (BSN)
- Genetische gegevens
- Geslacht

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Faber Oefentherapie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Faber Oefentherapie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor declaratieverkeer, kwaliteitsdoeleinden, onderzoeksgegevens en onze belastingaangifte.
- Het afhandelen van uw betaling.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Faber Oefentherapie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Faber oefentherapie) tussen zit. Faber Oefentherapie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Winmens (Fairware), declaratie (via vecozo), kwaliteitsdoeleinden (Qualizorg).

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Faber Oefentherapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Persoonsgegevens > Bewaartermijn: 15 jaar
- Personalia > Bewaartermijn 15 jaar
- Adres > Bewaartermijn 15 jaar
- Verzekeringsgegevens > Bewaartermijn 15 jaar
- Verwijzingen papier/digitaal > Bewaartermijn 15 jaar
- Brieven/verslaglegging verwijzers/derden > Bewaartermijn 15 jaar

 

Reden van bewaartermijn:
Met de duur van de bewaartermijn zoals hierboven bij de categorieën is aangegeven, voldoen wij aan onze wettelijke verplichting tot bewaarplicht van dossiers.
De bewaartermijn start op het moment dat een eerste gegeven over de patiënt is opgenomen in het dossier. Bij minderjarigen start de bewaartermijn vanaf het achttiende levensjaar. Patiëntgegevens moeten voor hen dus bewaard blijven tot het 34e levensjaar. Behalve als zij voortijdig overlijden; dan geldt een bewaartermijn van vijftien jaar vanaf de datum van overlijden. Medische dossiers van overleden volwassenen moeten vijftien jaar bewaard blijven, gerekend vanaf de laatste wijziging in het dossier over de behandeling of het overlijden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Faber Oefentherapie deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Faber oefentherapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Faber Oefentherapie uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
  

derden

jurisdictie

doel

welke gegevens

Huisartsen/verwijzers

WGBO en AVG

Medisch dossier bijhouden

NAP en dossier

Vecozo/ zorgverzekeraars

AVG

Declaratie behandelingen

NAP

Winmens/EPD

WGBO en AVG

Dossier vormingsplicht

NAP en dossier

Qualizorg

AVG

Inzicht krijgen in kwaliteit van behandelen

Emailadres

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
U kunt anoniem onze website bezoeken en op die manier meer over Faber Oefentherapie te weten komen. Wij verzamelen regelmatig gegevens omtrent de gebruikers van onze website, zoals browser type, duur van het bezoek, gebruikte pagina’s etc. Met deze statistieken krijgen we meer inzicht in het gebruik en de werking van onze website.
Met deze gegevens kunnen wij u niet identificeren.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Faber Oefentherapie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@faberoefentherapie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . Faber Oefentherapie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Alle gegevens van cliënten, patiënten en medewerkers zijn veilig bij Faber Oefentherapie.
Faber Oefentherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de praktijk of via info@faberoefentherapie.nl